Charles Edward Caplife
 françaisEnglish
Lyen
 Kisa RSS-la ye ?
Bèlantre | Pastan | Liv | Ekstrè | Evenman | Achte | Blòg ak Foròm | Kontak

Nou pa gen kontròl sou sit wèb nou liste pi ba-yo ; yo pa gen lyen ki mennen nan sit pa nou-an. Nou te dekouvri yo nan grapiye a dwat a goch sou Entènet.

Rekonesans

Sou kouvèti Messe en Apnée Majeure (Mès an Apne Majè) : Foto (© B. Ménard - CCO) ki reprezante Legliz Abeyi Wayal Fontevro-a.

Sou kouvèti L'Île Rebelle I (Il Ròdonn-nan I) : Tablo Paradis perdu (Paradi pèdi), pa Cupidon Jean Dieubeni, Galerie Dantor.

Referansman

http://libratous.hautetfort.com/ — Librairie Toussaint Louverture.
http://www.ixcea.com/portail/html/ — Pòtay otè (an franse).
http://portaildulivre.com/ — Sit wèb pou ekriven ak lèktè (an franse).
http://www.liensutiles.org/ — Sit ki prezante atis ak kèk lòt lyen itil (an franse).
http://www.e-litterature.net/ — Egzijans Literati: sit sou literati frankofòn ak kritik literè (an franse).
http://livresse.com/Repertoire/repertoire.shtml — Repètwa bon sit literè-yo (an franse).
http://www.infoantilles.com/ — Sit enfòmasyon sou Antiy, Giyahn ak Karayib-la (an franse).
http://www.francerama.com/fr/ — Francerama (Lafrans pazapa) — Sit wèb ak kèk kote peyi Lafrans (an franse, angle).
http://www.italiq-expos.com/litterature,23.html — Chòping literè (an franse).

Kèk lyen sou Ayiti (ki pa gen anyen pou wè ak Caplife)

Nou bay adrès sa-yo inikman ak entansyon pou pataje enfòmasyon. Natirèlman, list-la pa konplèt.

Istwa d'Ayiti

http://www.haiti-reference.info/accueil.html — Sit konplèt k'ap bat pou kouvri tout enfòmasyon empòtan sou Ayiti.
http://perso.wanadoo.fr/redris/HTML/dates_haiti.htm — Kèk dat sou istwa d'Ayiti (Paj pèsonèl).

Syans, Edikasyon

http://www.haiti-universite.org/ — Yon pwojè REHRED (wè pi ba).
http://www.math.umb.edu/hss/ — Asosyasyon syantifik ki pa la pou pwofi.
http://www.haiti-science.com/haitech/ — Asosyasyon Enjenyè ak Syantifik.

Devlòpman

— Réseau Télématique Haïtien pour la Recherche et le Développement (REHRED). Rezo ayisyen pou rechèch ak devlòpman ; asosyasyon ki pa la pou pwofi. (Domenn-nan pa aktif. nov. 2006.)

Literati, Travay sou Kreyol

http://perso.infonie.be/easy/centedoc_2.html#Liste — Sant dokimantasyon sou Ayiti.
http://perso.club-internet.fr/jacbayle/livres/Haiti/liste15.html — Lis liv ki pibliye an Ayiti.
http://hometown.aol.com/ewvedrine/VedBiblioRes.htm — Lis liv sou kreol.

Boten, Pòtay

http://www.Haiticentral.com/
http://www.tanbou.com/1199Resources.htm

Kèk lyen an jeneral

http://www.pomme.ualberta.ca/devoir/ — Pou metrize franse.

 Bèlantre | Pastan | Liv | Ekstrè | Evenman | Achte | Blòg ak Foròm | Kontak  
Dwa sou Paj Wèb sa-a © 2004 - 2006 Smith Charles.